- Ochrona dóbr osobistych - Nieruchomości, własność i inne prawa rzeczowe - Prawo lokalowe, ochrona praw lokatorów - Prawo zobowiązań - Prawo umów - Postępowanie grupowe, pozwy zbiorowe - Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów - Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowanie za szkodę na osobie i mieniu - Odszkodowania za błędy medyczne - Odszkodowania za zdarzenia komunikacyjne - Stwierdzenia nabycia spadku - Dział spadku - Analiza i ocena ważności testamentów - Zachowki - Spis inwentarza i odpowiedzialności za długi spadkowe
- Sprawy o alimenty i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny - Rozwód, separacja - Zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego - Sprawy o ustalenie ojcostwa - Sprawy opiekuńcze - Ubezwłasnowolnienie - Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej- Sprawy z zakresu prawa budowlanego - Obywatelstwo - Inne- Prawo spółek - Działalność gospodarcza - Sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji - Umowy, prawo kontraktowe - Własność intelektualna - Świadczenie usług drogą elektroniczną - Prawo nowoczesnych technologii - Ochrona danych osobowych - Zamówienia publiczne - Inne- Sprawy pracownicze, wypowiedzenie umowy o pracę - Odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Inne
- Sprawy z zakresu prawa budowlanego
- Obywatelstwo
- Inne
- Prawo spA3A?ek
- DziaA?alnoA?Ä? gospodarcza
- Sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
- Umowy, prawo kontraktowe
- WA?asnoA?Ä? intelektualna
- A?wiadczenie usA?ug drogÄ? elektronicznÄ?
- Prawo nowoczesnych technologii
- Ochrona danych osobowych
- ZamA3wienia publiczne
- Inne
- Sprawy pracownicze, wypowiedzenie umowy o pracÄ?
- OdwoA?ania od decyzji ZakA?adu UbezpieczeA? SpoA?ecznych
- Inne