- Ochrona dóbr osobistych
- Nieruchomości, własność i inne prawa rzeczowe
- Prawo lokalowe, ochrona praw lokatorów
- Prawo zobowiązań
- Prawo umów
- Postępowanie grupowe, pozwy zbiorowe
- Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów
- Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowanie za szkodę na osobie i mieniu
- Odszkodowania za błędy medyczne
- Odszkodowania za zdarzenia komunikacyjne
- Stwierdzenia nabycia spadku
- Dział spadku
- Analiza i ocena ważności testamentów
- Zachowki
- Spis inwentarza i odpowiedzialności za długi spadkowe
- Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
- Występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
- Sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
- Sporządzanie apelacji i zażaleń np. na postanowienia o zastosowaniu i przedłużeniu tymczasowego aresztowania, o umorzeniu postępowania, wniosków o wznowienie postępowania
- Sporządzanie żądań o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
- Sporządzanie wniosków o ułaskawienie, wniosków o wydanie wyroku łączonego
- Udział w mediacjach
- Przygotowywnie wniosków w ramach postępownia wykonawczego, w tym m.in. o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonywaniu kary a także o warunkowe predterminowe zwolnienie
- Sprawy o alimenty i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
- Rozwód, separacja
- Zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego
- Sprawy o ustalenie ojcostwa
- Sprawy opiekuńcze
- Ubezwłasnowolnienie
- Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
- Sprawy z zakresu prawa budowlanego
- Obywatelstwo
- Inne
- Prawo spółek
- Działalność gospodarcza
- Sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
- Umowy, prawo kontraktowe
- Własność intelektualna
- Świadczenie usług drogą elektroniczną
- Prawo nowoczesnych technologii
- Ochrona danych osobowych
- Zamówienia publiczne
- Inne
- Sprawy pracownicze, wypowiedzenie umowy o pracę
- Odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- Inne
Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa
- konsultacja w zakresie określenia przyczyny nieważności małżeństwa
- ustalenie właściwości sądu
- sporządzenie skargi powodowej
- rekurs przeciwko odrzuceniu skargi powodowej
- odpowiedź strony pozwanej na skargę powodową
- pomoc we właściwym doborze materiału dowodowego
- uwagi strony po publikacji akt sprawy
- odpowiedź na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego
- sporządzenie apelacji do trybunału wyższej instancji
- sporządzenie skargi o nieważność wyroku
- prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy po dwóch zgodnych wyrokach
- prośba o zdjęcie klauzuli zabraniającej zawarcia nowego małżeństwa
- pomoc w sporządzaniu wszelkich innych pism procesowych

Działania apelacyjne
-Analiza dostępnego materiału z pierwszej instancji
-Sporządzenie apelacji
-Pomoc w doborze nowych środków dowodowych