Ile kosztuje podział majątku?

Ile kosztuje podział majątku?

Podział majątku wspólnego małżonków może być sprawą bardzo kosztowną. Szczególnie, gdy małżonkowie nie są zgodni co do podziału. Wówczas w do takiej sprawy powołuje się biegłego lub biegłych z różnych dziedzin. Podział majątku wspólnego małżonków można podzielić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to umowny podział majątku u notariusza. Drugi z nich to podział majątku w sądzie. Największy udział w kosztach to wynagrodzenie notariusza lub profesjonalnego pełnomocnika. Każdy z małżonków ponosi własne koszty związane z podziałem. Chyba, że wniosek będzie wnioskiem o nierówne udziały. Wówczas każdy z małżonków może ponieść koszty stosownie do swoich udziałów.

Koszty sądowego podziału majątku

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Ile wynoszą koszty sądowego podziału majątku,
  • Czym różnią się opłaty sądowe w sprawach o podział majątku,
  • Ile wynosi wynagrodzenie biegłego,
  • Ile wynosi opłata od apelacji,
  • Jak wygląda podział kosztów pomiędzy małżonków.

Jeśli szukasz rzetelnego adwokata od spraw o podział majątku , skontaktuj się z naszą kancelarią klikając tutaj.

Ile wynoszą koszty sądowego podziału majątku?

Opłata sądowa od złożenia wniosku o podział majątku małżeńskiego jest stała. Jej wysokość określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W przypadku zgodnego podziału majątku wspólnego opłata do Sądu wynosi 300 zł. Jeśli małżonkowie nie są zgodni to wówczas wysokość opłaty wynosi 1000 zł. Wtedy wniosek jest niezgodnym wnioskiem o podział majątku wspólnego małżeńskiego. Opłatę za wniosek uiszcza się na numer konta bankowego Sądu, do którego składa się wniosek o podział majątku małżeńskiego. Potwierdzenie wykonania opłaty dołącza się do wniosku. Opłaty można również dokonać w kasie Sądu. Wówczas specjalny znak sądowej opłaty należy nakleić na pierwszą stronę wniosku. Właściwy Sąd, do którego składamy wniosek to Sąd Rejonowy. Wniosek składa się wówczas do Sądu Rejonowego, właściwego dla miejsca, w którym znajduje się majątek wspólny

Wynagrodzenie biegłego

Jeśli w sprawie występuje biegły np. celem sporządzenia wyceny nieruchomości, wówczas opłaca się również jego wynagrodzenie. Wysokość kosztów biegłego ustala sam biegły. Koszty wynagrodzenia biegłego mieszczą się w przedziale od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Konkretny koszt zależy od tego jaki zostanie powołany biegły. Biegłego powołuje się zgodnie z jego wiedzą i problemem, który pojawił się w sprawie.

Opłata od apelacji

W przypadku niekorzystnego rozwiązania małżonek niezadowolony z wyniku sprawy może złożyć apelację. Apelację składa się do Sądu II instancji. Opłatę od apelacji określają również przepisy ustawy. Koszt apelacji wynosi 1000 zł.

Podział kosztów

Każdy z małżonków ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie. Jeśli małżonkowie w różnym stopniu byli zainteresowani albo ich interesy były sprzeczne Sąd może rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów. Przy sprawach z nierównym udziałem każdy z małżonków może ponieść koszty stosownie do swoich udziałów.

Masz jeszcze inne pytania odnośnie rozwodu? Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.