odwołanie decyzji ZUS

Jak odwołać się od decyzji ZUS?

O tym, że można odwoływać się od decyzji ZUS, informuje sama instytucja. Ale to, że wcale nie jest to tak proste i oczywiste, jakby się wydawało, wie każdy, kto choć raz samodzielnie podejmował się tego zadania. W przypadku każdej decyzji administracyjnej, od której chcemy się odwołać, powinniśmy stosować się do określonych procedur, zasad postępowania oraz właściwego formułowania wniosków. Od sposobu napisania odwołania zależeć będzie ostateczna decyzja organu, dlatego od samego początku warto zrobić to poprawnie. Zobaczmy zatem, jak odwołać się od decyzji ZUS?

Masz miesiąc na odwołanie, ale czy zawsze?

Od decyzji ZUS można odwołać się w oddziale ZUS, który wydał decyzję, od której chcemy się odwołać. Można to zrobić pisemnie albo ustnie na podstawie spisanego przez pracownika ZUS protokołu. Podstawą rozpatrzenia odwołania jest podanie nr decyzji, od której się odwołujemy, a także dokładne, merytoryczne uzasadnienie, dlaczego z nią się nie zgadzamy. Istotne jest też dopilnowanie własnoręcznego podpisu. Odwołanie można złożyć też pocztą, nie tylko osobiście, ale również poprzez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, co naszym zdaniem jest najbardziej skuteczną metodą. Ale po kolei. Terminy rozpatrzenia odwołań od decyzji ZUS określone są przepisami art. 83 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w tytule VII działu III Kodeksu postępowania cywilnego.

Warto nadmienić, że są pewne wyjątki, od których nie można się odwołać. Nie można złożyć odwołania do ZUS od decyzji przyznającej świadczenie wyjątkowo oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Mówią o tym dokładnie przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeśli składamy odwołanie od decyzji ZUS, można złożyć w terminie 30 dni, jeśli jednak odwołujemy się (bo mamy do tego prawo) od niewydania decyzji, o którą wnioskowaliśmy, której nie otrzymaliśmy w terminie 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia na to, by skierować sprawę do sądu – odwołać się do ZUS można w każdym czasie po tym terminie.

Odwołanie od decyzji ZUS nie od razu do sądu

W przypadku odwoływania się od decyzji ZUS trzeba pamiętać, że mimo iż finalnie sprawa trafia do właściwego sądu, nie można skrócić biegu sprawy i pominąć odwołanie się od decyzji ZUS. Zawsze należy odwołanie wnieść za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję.

Jeśli chcemy, aby odwołanie było skuteczne warto skorzystać z pomocy naszej kancelarii prawnej, gdyż jak mówią przepisy art. 47710 § 1 k.p.c., odwołanie powinno zawierać określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków, co w przypadku samodzielnego układania pisma urzędowego jest niezwykle trudne. Ciężko jest samodzielnie, nie mając doświadczenia oddzielić sprawy istotne w sprawie od tych nieistotnych, gdyż jako dla głównej strony konfliktu wszystko ma dla odwołującego się znamiona spraw istotnych. Na koniec dodamy tylko, że odwołanie od decyzji ZUS powinno spełniać ogólne wymogi pisma procesowego określone w Kodeksie postępowania cywilnego. Jeśli ZUS uzna odwołanie za zasadne, wyda ciągu 30 dni od daty złożenia odwołania nową zmienioną decyzję lub uchyli zaskarżaną, decyzję. Jeśli nie zgodzi się z argumentami przedstawionymi w odwołaniu maksymalnie w ciągu 30 dni od daty złożenia odwołania, ZUS musi przekazać sprawę do właściwego sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.