Kiedy ojciec nie musi płacić alimentów?

Kiedy ojciec nie musi płacić alimentów?

Jeśli obowiązek alimentacyjny względem dziecka został nałożony przez Sąd nie można przestać płacić alimentów. Ku temu muszą wystąpić szczególne przesłanki. Nie jest to również próg osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Najczęściej można przestać płacić alimenty, gdy dziecko się usamodzielni i jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Kiedy ojciec może zakończyć płacenie alimentów na dziecko?

Jak długo ojciec musi płacić alimenty? Główną zasadą jest to, że rodzice mają obowiązek wspierać dzieci, które nie są w stanie zadbać o siebie – jest to tak zwany obowiązek alimentacyjny. W prawie rodzinnym nie jest przewidziana sztywna cezura czasowa, tj. wiek dziecka po osiągnięciu którego ustawałby obowiązek alimentacyjny. Istnieje wyjątek od tej zasady, gdy dochód z majątku dziecka wystarcza na jego codzienne utrzymanie – w takim przypadku obowiązek ten zostaje uchylony. Co oznacza dochód z majątku dziecka? To nic innego jak własność dziecka, a nie rodziców. Zwykle jest to darowizna czy dochody z umowy o pracę.

Alimenty nie ustają po zdobyciu pracy przez dziecko. Alimenty ustaną dopiero w sytuacji, gdy pełnoletnie dziecko celowo nie dąży do usamodzielnienia się. Jeśli pełnoletnie dziecko zaczęło naukę na uczelni wyższej i celowo nie osiąga zamierzonych efektów kształcenia. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy dziecko celowo nie zdaje egzaminów. Może to być również sytuacja, w której dziecko kilkukrotnie zmienia szkołę lub kierunek studiów a jego celem jest utrzymanie statusu osoby uczącej się i podtrzymanie wpłat alimentów od rodzica. Argumentem za ustaniem alimentów może być też sytuacja, w której pogorszyła się sytuacja majątkowa rodzica. Pogorszenie się sytuacji rodzica można rozumieć poprzez długotrwałą chorobę lub utratę pracy i uniemożliwienie podjęcia kolejnej.

Jeśli szukasz rzetelnej pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych, skontaktuj się z naszą kancelarią klikając tutaj.

Co zwalnia z obowiązku płacenia alimentów na dziecko?

Według przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego rodzice mają obowiązek utrzymywać dziecko, dopóki nie jest w stanie robić tego samodzielnie. Zatem osiągnięcie przez dziecko wieku 18 lat nie uprawnia do zaprzestania płacenia alimentów. Po osiągnięciu pełnoletności dziecko może kontynuować naukę w trybie stacjonarnym, co uniemożliwi mu pójście do pracy. Dopóki dziecko uczy się i nie osiąga dochodów rodzice są zobowiązani łożyć na jego utrzymanie.
Jeśli dziecko osiągnie pełnoletność i w związku z tym podejmie zatrudnienie możliwe jest zwolnienie od obowiązku alimentacyjnego. Warunkiem koniecznym jest, aby dochody dziecka pozwalały mu na samodzielne utrzymanie się.
Możliwe uchylenie się od płacenia alimentów będzie również wtedy, gdy dziecko zawrze związek małżeński. W tym zarobki małżonka pozwolą na utrzymanie się ich obojgu.

Alimenty na byłą żonę

Jeśli małżeństwo zakończyło się bez orzekania o winie jednego z małżonków obowiązek alimentacyjny zakończy się po 5 latach. Czas ten liczony jest od momentu uprawomocnienia się orzeczenia. W wyjątkowych przypadkach Sąd może przedłużyć ten termin na wniosek prawowitego małżonka. Stanie się to w momencie np. choroby, która uniemożliwia pracę. W sytuacji, gdy sąd stwierdzi, że małżonek ponosi wyłączną lub częściową odpowiedzialność za rozkład pożycia, obowiązek alimentacyjny jest dożywotni. Obowiązek alimentacyjny wygasa również w przypadku, gdy małżonek otrzymujący alimenty zawrze nowy związek małżeński.

Masz jeszcze inne pytania odnośnie alimentów? Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.