Podział majątku – od czego zacząć

Podział majątku – od czego zacząć?

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje tzw. wspólność ustawowa. Wspólność ustawowa obejmuje majątek nabyty w czasie trwania małżeństwa. Przedmioty, które zostaną nabyte przez oboje małżonków lub tylko jednego z nich będą od tej pory majątkiem wspólnym. W przypadku rozwodu wspólność majątkowa ustaje. Majątek, który małżonkowie zgromadzili podczas trwania małżeństwa musi zostać podzielony.

Jak podzielić wspólny majątek?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Od czego zacząć przy podziale wspólnego majątku?
  • Jakie są różnice pomiędzy wspólnym majątkiem, a majątkiem osobistym?
 • Jakie są sposoby na podział majątku?
 • Jak wygląda wniosek o podział majątku?

Jeśli szukasz rzetelnego adwokata w sprawie o podział majątku skontaktuj się z naszą kancelarią klikając tutaj.

Różnice pomiędzy majątkiem wspólnym, a majątkiem osobistym

W przypadku gdy małżonkowie nie spisali tzw. intercyzy czyli umowy majątkowej małżeńskiej pomiędzy nowożeńcami powstała wspólność majątkowa małżeńska. Na tę wspólność składają się trzy rodzaje majątków. Są to majątek wspólny, majątek osobisty żony oraz majątek osobisty męża.

Majątek wspólny małżonków

Do majątku wspólnego należą między innymi:

 • wynagrodzenie za pracę każdego z małżonków,
 • dochody z działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • kwoty składek zgromadzone na subkoncie ZUS każdego z małżonków,
 • środki zgromadzone na rachunku funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
 • przedmioty nabyte przez jednego lub obu małżonków w czasie trwania małżeństwa.

Majątek osobisty małżonka

Do majątku osobistego należą:

 • przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa,
 • przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę,
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej ( np. udziały w spółce),
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie ( np. prawo do alimentów),
 • przedmioty uzyskane z tytułu zadośćuczynienia ( np. za uszkodzenie ciała, za doznaną krzywdę),
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę,
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia ( np. nagrody za osiągnięcia naukowe, techniczne czy artystyczne),
 • prawa autorskie,
 • przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego (np. sprzedaż jednej rzeczy i kupno w zamian innej),
 • przedmioty majątkowe uzyskane tylko do zaspokajania potrzeb osobistych (np. ubrania, kosmetyki, zegarek).

Sposoby podziału majątku wspólnego

Istnieją dwa sposoby na podział majątku wspólnego małżonków.

Umowny podział majątku u Notariusza

Taką umowę można zawrzeć w formie ustnej lub pisemnej. Jeśli w skład dzielonego spadku wchodzi nieruchomość trzeba ją jednak zawrzeć w formie aktu notarialnego. Podział majątku wspólnego może wówczas obejmować cały majątek lub tylko jego część. Przy umownym podziale małżonkowie muszą być zgodni co do sposobu podziału majątku wspólnego.

Sądowy podział majątku

Istnieją dwa rodzaje wniosku o podział majątku. Pierwszy z nich to wniosek o zgodny podział majątku. Drugi z nich to wniosek o niezgodny podział majątku. W obu przypadkach taki wniosek składa się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca położenia majątku małżonków. W przypadku wniosku o niezgodny podział majątku podlega on opłacie sądowej w wys. 1000,00 zł. W przypadku wniosku o zgodny podział majątku podlega on opłacie sądowej w wys. 300,00 zł.

Wniosek o podział majątku wspólnego

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków powinien zawierać następujące elementy:

 • Oznaczenie Sądu, do którego wniosek jest kierowany (Sąd Rejonowy w….) wraz z adresem,
 • Imię, nazwisko, adres i numer PESEL wnioskodawcy, czyli małżonka, który składa wniosek do Sądu,
 • Imię, nazwisko, adres i numer PESEL uczestnika, czyli współmałżonka,
 • Tytuł pisma (Wniosek o zgodny/niezgodny podział majątku wspólnego małżonków),
 • Treść wniosku,
 • Uzasadnienie wraz z dowodami na poparcie przedstawionej argumentacji,
 • Podpis wnioskodawcy,
 • Wyliczenie załączników, czyli dokumentów, które zostały opisane w treści pisma oraz dowód dokonania opłaty sądowej.

Jeśli potrzebujesz fachowej pomocy w sporządzeniu wniosku o podział majątku wspólnego ? Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.