Od trzech pokoleń oferujemy kompleksowe usługi prawne skierowane zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Nasi specjaliści specjalizują się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego i cywilnego, jednak zakres świadczonej obsługi prawnej jest znacznie szerszy.

Ze szczegółowym zakresem naszych specjalizacji można zapoznać się poniżej.

Prawo cywilne

Prawo cywilne obejmuje przede wszystkim następujące zagadnienia:
• ochrona dóbr osobistych,
• nieruchomości, własność i inne prawa rzeczowe,
• prawo lokalowe, ochrona praw lokatorów,
• prawo zobowiązań,
• prawo umów,
• postępowanie grupowe, pozwy zbiorowe,
• odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów,
• odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowanie za szkodę na osobie i mieniu,
• odszkodowania za błędy medyczne,
• odszkodowania za zdarzenia komunikacyjne,
• stwierdzenia nabycia spadku,
• dział spadku,
• analiza i ocena ważności testamentów,
• zachowki,
• spis inwentarza i odpowiedzialność za długi spadkowe.

Prawo karne

Prawo karne to zagadnienia takie jak:

• obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
• występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
• sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
• sporządzanie apelacji i zażaleń, np. na postanowienia o zastosowaniu i przedłużeniu tymczasowego aresztowania, o umorzeniu postępowania, wniosków o wznowienie postępowania,
• sporządzanie żądań o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
• sporządzanie wniosków o ułaskawienie, wniosków o wydanie wyroku łączonego,
• udział w mediacjach,
• przygotowywanie wniosków w ramach postępowania wykonawczego, w tym m.in. o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonywaniu kary, a także o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to zagadnienia takie jak:
• sprawy o alimenty i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
• rozwód, separacja,
• zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego,
• sprawy o ustalenie ojcostwa,
• sprawy opiekuńcze,
• ubezwłasnowolnienie,
• ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne obejmuje m.in.:
• sprawy z zakresu prawa budowlanego,
• sprawy dotyczące obywatelstwa,
• inne.

Prawo gospodarcze, handlowe, internetowe

Prawo gospodarcze, handlowe i internetowe obejmuje zagadnienia takie jak:
• prawo spółek,
• działalność gospodarcza,
• sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji,
• umowy, prawo kontraktowe,
• własność intelektualna,
• świadczenie usług drogą elektroniczną,
• prawo nowoczesnych technologii,
• ochrona danych osobowych,
• zamówienia publiczne,
• inne.

Prawo pracy

Prawo pracy to dziedzina obejmująca następujące zagadnienia:
• sprawy pracownicze, wypowiedzenie umowy o pracę,
• odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• inne.

Prawo kanoniczne

Prawo kanoniczne to przede wszystkim proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa obejmujący następujące czynności i etapy:
• konsultacja w zakresie określenia przyczyny nieważności małżeństwa,
• ustalenie właściwości sądu,
• sporządzenie skargi powodowej,
• rekurs przeciwko odrzuceniu skargi powodowej,
• odpowiedź strony pozwanej na skargę powodową,
• pomoc we właściwym doborze materiału dowodowego,
• uwagi strony po publikacji akt sprawy,
• odpowiedź na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego,
• sporządzenie apelacji do trybunału wyższej instancji,
• sporządzenie skargi o nieważność wyroku,
• prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy po dwóch zgodnych wyrokach,
• prośba o zdjęcie klauzuli zabraniającej zawarcia nowego małżeństwa,
• pomoc w sporządzaniu wszelkich innych pism procesowych.
W ramach świadczonych usług podejmujemy też działania apelacyjne takie jak:
• analiza dostępnego materiału z pierwszej instancji,
• sporządzenie apelacji,
• pomoc w doborze nowych środków dowodowych.

Obsługa w języku angielskim i niemieckim

Szerokie kompetencje zespołu kancelarii adwokackiej dotyczą nie tylko doskonałej znajomości zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego i innych dziedzin, ale również umiejętności w posługiwaniu się językami obcymi.

Biegła znajomość języka angielskiego i niemieckiego pozwala nam kierować swoją ofertę również do klientów z zagranicy. Zapewniamy swoją pomoc także w sporach międzynarodowych prowadzonych na drodze sądowej i poza nią. Dzięki nieustannie poszerzanym kwalifikacjom oraz współpracy ze specjalistami dziedzin pokrewnych oferujemy niezwykle rzetelne podejście do każdej sprawy.