Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Rozwód jest jedynym rozwiązaniem prawnym mogącym doprowadzić do zakończenia związku małżeńskiego. Przez pojęcie rozwodu należy rozumieć rozwiązanie istniejącego związku małżeńskiego. Jednym z elementów wyroku rozwodowego jest powierzenie opieki nad dzieckiem. Taki obowiązek umieszczony jest w przepisach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Zatem gdy Sąd wyda wyrok rozwodowy jednocześnie powierzy opiekę nad dzieckiem jednemu z małżonków.

Rozwód a władza rodzicielska

Dziecko może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Oznacza to, że po zapadłym wyroku rozwodowym zamieszka z jednym z rodziców. Nie oznacza to, że tylko jeden rodzic będzie posiadał władzę rodzicielską. Władza rodzicielska może pozostać przy obu byłych małżonkach. Władza rodzicielska i sprawowanie opieki nad dzieckiem nie są pojęciami tożsamymi. W pierwszej kolejności należy rozróżnić te dwa pojęcia i mieć świadomość jaki punkt może zawierać wyrok rozwodowy.

Po pierwsze sprawowanie władzy rodzicielskiej Sąd może powierzyć obojgu rodzicom. Nie oznacza to, że dziecko zamieszka równocześnie u matki i u ojca. Oboje rodzice będą mieli równe uprawnienia, jeśli chodzi o decyzje podejmowane w związku z wychowywaniem dziecka.

Drugą możliwością jest powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej tylko jednemu rodzicowi. W takiej sytuacji drugiemu z rodziców ogranicza się władzę rodzicielską. Wówczas rodzice wspólnie nie podejmują decyzji dotyczących dziecka.

W wyroku orzekającym rozwód Sąd rozstrzyga nie tylko o władzy rodzicielskiej. Rozstrzygnie również o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o wysokości kosztów jakiej każdy z małżonków będzie zobowiązany do pokrycia utrzymania i wychowania dziecka.

Jeśli szukasz adwokata od spraw rozwodowych, skontaktuj się z naszą kancelarią klikając tutaj.

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywać kontakt z dzieckiem. Kontakty z dzieckiem to w szczególności:

 • odwiedziny,
 • spotkania,
 • zabieranie dziecko z miejsca, w którym mieszka,
 • utrzymywanie korespondencji,
 • porozumiewanie się za pomocą komunikatorów internetowych np. Messenger,
 • rozmowy telefoniczne.

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów rodzice określają wspólnie. W tej sytuacji należy kierować się dobrem dziecka. Rodzice powinni wziąć pod uwagę rozsądne życzenia dziecka. Jeśli rodzice nie potrafią się porozumieć w kwestii kontaktów z dziećmi wówczas sprawę rozstrzygnie Sąd.

Rodzic może omówić zaistniałą sytuację z adwokatem, który odpowie na pytanie czy warto ustalić kontakty z dzieckiem w wyroku rozwodowym czy zawrzeć tzw. porozumienie rodzicielskie. Każda sprawa jest jednak indywidualna i w szczególności zależy od sytuacji zawodowej rodzica, wieku dziecka itp. Masz jeszcze inne pytania odnośnie kontaktów? Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.

Z kim dziecko zamieszka po rozwodzie?

Wiele czynników ma wpływ na to, z kim zamieszka dziecko po rozwodzie. Głównym z nich jest kierowanie się dobrem dziecka. I opierając się o dobro dziecka Sąd wyda rozstrzygnięcie w przedmiocie jego miejsca zamieszkania. Zanim jednak Sąd rozstrzygnie tą kwestie, zleci badanie przez biegłych. Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów (Biegli OZSS) najczęściej ustala zakres łączących więzi każdego z rodziców z dzieckiem czy kompetencji wychowawczych.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Sąd może stwierdzić, że dobro dziecka wymaga ograniczenia kontaktów z jednym z rodziców. Wówczas w wyroku rozwodowym może ograniczyć takie kontakty.
Na czym będzie to polegało? W takiej sytuacji jeden z rodziców:

 • Nie będzie miał prawa do samodzielnego spotykania się z dzieckiem,
 • Nie będzie miał praca do samodzielnego zabierania dziecka z domu,
 • Kontakty z dzieckiem mogą odbywać się w obecności drugiego rodzica,
 • Kontakty z dzieckiem mogą odbywać się w obecności kuratora,
 • Wykonywanie kontaktów będzie możliwe tylko za pomocą połączeń telefonicznych czy komunikatorów internetowych np. Messenger,
 • Nie będzie miał jakichkolwiek możliwości kontaktowania się z dzieckiem.