Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Podczas trwania związku małżeńskiego zazwyczaj małżonkowie nabywają wspólnie różnego rodzaju ruchomości i nieruchomości. Często są to rzeczy o znacznej wartości takie jak samochód, mieszkanie czy dom. Co dzieje się ze wspólną własnością małżonków, gdy ci zdecydują się na rozwód? Któremu z małżonków – mężowi, czy żonie należy się auto, a któremu mieszkanie? W tym artykule odpowiemy na pytania związane z podziałem majątku wspólnego małżonków po rozwodzie.

Czym jest podział majątku?

Podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie można dokonać poprzez:

  • Umowę o podział majątku wspólnego, tzw. droga polubowna. Takiej czynności można dokonać u notariusza,
  • Postanowienie w sprawie o podział majątku wspólnego, które wydane jest po przeprowadzeniu sprawy w sądzie, gdy w sprawie pomiędzy byłymi już małżonkami istnieje spór.

Składniki majątku wspólnego małżonków zostaną w konsekwencji podzielone. Jak będzie wyglądała sprawa w Sądzie? W dużej mierze przebieg sprawy zależy od tego, czy małżonkowie są zgodni co do podziału majątku. Co do zasady majątek wspólny małżonków dzieli się po połowie. W przypadku gdy żona lub mąż nie są zgodni, aby podzielić majątek po połowie sprawa stanie się bardziej skomplikowana. Wówczas każdy z małżonków może żądać ustalenia udziałów w majątku wspólnym. Takie żądanie będzie miało miejsce w sytuacji gdy jeden z małżonków poświęcił więcej czasu i nakładów finansowych na budowanie majątku wspólnego.

Wniosek o podział majątku wspólnego

Wniosek o podział majątku składa się do Sądu Rejonowego. Właściwy Sąd Rejonowy to ten, gdzie położone są rzeczy majątku wspólnego. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie dokonania opłaty sądowej. Należy pamiętać, że opłata sądowa w sprawie o podział majątku może być różna. Szczegóły dotyczące opłat sądowych opisaliśmy w artykule Ile kosztuje podział majątku? We wniosku o podział majątku należy dokładnie określić składniki majątku wspólnego małżonków. Jeśli w majątku wspólnym znalazło się mieszkanie lub dom niezbędny jest załączenie odpisu księgi wieczystej. W przypadku ruchomości takich jak auto czy sprzęt AGD należy załączyć dowody zakupu takie jak faktury czy paragony.

Podział majątku wspólnego a rozwód

Sprawa o podział majątku wspólnego małżonków odbywa się po rozwodzie. Nie ma przepisów regulujących w jakim czasie po rozwodzie należy złożyć do Sądu wniosek o podział majątku wspólnego małżonków. Wynika z tego, że taką sprawę można zainicjować kilka miesięcy lub nawet kilka lat po rozwodzie. Decyzję o tym mogą podjąć małżonkowie w wybranym przez siebie czasie. Sprawy z podziałem majątku są długotrwałe. W przypadku, gdy małżonkowie nie są zgodni co do podziału majątku wspólnego koniecznym staje się również wycenienie składników majątku przez biegłych sądowych. Z tego względu w sprawach o podział majątku wspólnego zawsze warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Nierówny podział majątku po rozwodzie

Każdy z małżonków może żądać ustalenia nierównych udziałów we wspólnym majątku. Czym są nierówne udziały? To sytuacja w której z ważnych powodów jeden z małżonków występuje do Sądu z takim żądaniem. Sąd Najwyższy określił, że ważnym powodem są rażące naruszenia wobec rodziny czy długotrwała separacja z winy jednego z małżonków. Ważnym czynnikiem przy żądaniu nierównych udziałów jest również stopień w jakim jednemu z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego. Przy ustaleniu nierównych udziałów majątku małżeńskiego dochodzi do wzbogacenia się jednego małżonka kosztem drugiego.

Masz nadal pytania dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków? Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.