Prawo ojca do opieki nad dzieckiem

Prawo ojca do opieki nad dzieckiem

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską do ukończenia pełnoletniości. Przed osiągnięciem przez dziecko 18 roku życia pozostaje ono pod władzą rodzicielską rodziców. Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w takim samym zakresie. Sytuacja ulegnie zmianie tylko wtedy, gdy Sąd ograniczy władzę rodzicielską jednemu z rodziców lub pozbawi jednego z nich władzy rodzicielskiej.

Władza rodzicielska – ojciec czy matka?

Władza rodzicielska obejmuje obowiązek do wykonywania pieczy nad dzieckiem jego majątkiem i do wychowywania dziecka. Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Nie ma znaczenia czy rodzice dziecka pozostają w związku formalnym tj. małżeńskim czy nieformalnym. Kwestię władzy rodzicielskiej może rozstrzygnąć Sąd w wyroku rozwodowym jak i w postępowaniu dotyczącym tylko władzy rodzicielskiej.

Jeśli szukasz adwokata od spraw rodzinnych, skontaktuj się z naszą kancelarią klikając tutaj.

Prawo ojca do opieki na dzieckiem

Nie jest obligatoryjnym, że Sąd przyznaje opiekę nad dzieckiem zawsze matce. Są sytuacje, gdy Sąd nie będzie miał wątpliwości, aby to ojciec sprawował opiekę na dzieckiem. W szczególności będą to sytuacje, gdy matka dziecka:

  • Nie zajmuje się dzieckiem,
  • Nieprawidłowo opiekuje się dzieckiem,
  • Nie utrzymuje kontaktu z dzieckiem,
  • Nie interesuje się losem dziecka,
  • Jest uzależniona (alkohol, narkotyki, hazard),
  • Jest ciężko chora.

Opieka ojca nad dzieckiem, wniosek do Sądu

Istnieją przypadki niebudzące wątpliwości, że Sąd powinien przyznać opiekę nad dzieckiem ojcu. Sprawy tego rodzaju rozpoznaje się w Sądzie na wniosek rodzica. Od wniosku o przyznanie władzy rodzicielskiej zostanie pobrana opłata sądowa w wysokości 100 zł. Sądem właściwym dla tego typu spraw jest Sąd Rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Wniosek musi wykazać, że ojciec sprawował pieczę nad małoletnim dzieckiem i musi zostać złożony do Sądu. Powinien zawierać wszelkie możliwe dowody, które należy zebrać. Mogą to być dowody w postaci przesłuchań naocznych świadków lub dowody z dokumentów potwierdzające, że ojciec w przeciwieństwie do matki prawidłowo opiekuje się dzieckiem.

Biegli OZSS zbadają kompetencje ojca

Opinia Zespołu Sądowych Specjalistów, zwana w skrócie Opinią OZSS najpewniej zostanie przeprowadzona w sytuacji, gdy ojciec chce, aby to właśnie z nim dziecko zamieszkało. Przygotowując opinię biegły weźmie pod uwagę sytuację dziecka. Dodatkowo biegły zbada relacje i więzi łączące rodziców z dzieckiem. Jeśli wiek dziecka na to pozwala, biegły przeprowadzi wywiad z rodzicami i dzieckiem. Biegły wyda opinię na podstawie informacji uzyskanych od rodzica i zawartych w aktach sprawy. Jeżeli opiekę nad dzieckiem przejmuje ojciec, możliwe jest również przesłuchanie dziecka. Dziecko jednak musi osiągnąć taki wiek, aby świadomie mogło wyrazić, z którym rodzicem chciałoby mieszkać, przy którym rodzicu czuje się bezpieczniej i z którym rodzicem ma lepszy kontakt i łączące go więzi.

Masz jeszcze inne pytania odnośnie spraw rodzinnych? Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.